Tôi muốn tìm mua giống Kỳ Tôm tại Gia Lai có ai biết giới thiệu cho tôi với .Tôi xin cảm ơn nhiều ,vi tôi dang muôn nui Kỳ Tôm